Gaelic Programme

Mar a dh’fhaodas sibh ar cuideachadh gus drama Gaidhlig iongantach a chruthachadh

Thigibh a-steach do bhuidheann de dhaoine brosnachail a tha a’ cur taic ri ar n-obair airson na Gàidhlig.

Caraidean Gàidhlig

Tha caraidean math! Tha dàimh dlùth aig ar caraidean leinn. Airson ur cuideachaidh, gheibh sibh tairgsean speisealaichte air tiocaidean, cuirm bhliadhnail do Charaidean Gàidhlig agus fiosrachadh cunbhalach air obair ùr agus san amharc.

Individual Gaelic Friend
£45 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£3.75 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Joint and Family Friends

£60 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£5 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Best Friends

£90 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£7.50 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Cearcall Thabhairtich Gàidhlig

Sgeama speisealaichte dhaibhsan a tha airson
pàirt nas motha a ghabhail ann an cur taic ri obair dràma Theatar Nàiseanta na h-Alba. Tha buill den chearcall Thabhairtichean againn a’ faotainn tlachd à raon de chothroman sònraichte a’ gabhail a-steach coinneachadh ris an sgioba chleasaichean is chruthachail air riochdachaidhean tarsainn a’ phrògraim againn.

Gaelic Benefactor Option 1

£250 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£21 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactor Option 2

£300 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£25 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactor Option 3

£400 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£33 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactor Option 4

£500 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£41 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Pàtranan Gàidhlig

Buidheann bhrosnachail de luchd-taic. Bidh
pàirt mhòr aig na pàtranan Gàidhlig againn gar cuideachadh a’ tasgadh ann agus a’ cur taic ri luchd- ealain òg Ghàidhlig a tha a’ tighinn am bàrr, agus gar cuideachadh a’ togail bun-structar do dhràma Gàidhlig ann an Alba. Bidh Pàtranan Gàidhlig a’ frithealadh oidhcheannan fosglaidh, tachartasan nach eil nochdte tarsainn ar prògram agus a’ faighinn gu fìor chridhe na tha sinn a’ dèanamh.

Gaelic Patron – Option 1

£800 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£66 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Patron – Option 2

£1000 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£83 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

How you can help us create amazing Gaelic Theatre

Please join an inspirational group of people who help support our work in Gaelic.

Gaelic Friends

It’s great to be friends! Our friends enjoy a close relationship with us. In return for your support you’ll receive special offers on tickets, an annual Gaelic Friends reception and regular updates on new and upcoming work.

Individual Gaelic Friend
£45 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£3.75 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Joint and Family Friends

£60 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£5 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Best Friends

£90 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£7.50 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactors’ Circle

A special scheme for those who want to play a greater role in supporting the National Theatre
of Scotland’s Gaelic drama work. Members of
our Benefactor’s circle enjoy a range of special opportunities including meeting the cast and creative teams of productions across our programme.

Gaelic Benefactor Option 1

£250 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£21 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactor Option 2

£300 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£25 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactor Option 3

£400 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£33 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Benefactor Option 4

£500 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£41 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Patrons

An inspirational group of supporters. Our Gaelic Patrons will play a major role in helping us to invest in and support young and emerging Gaelic artists and help us to build an infrastructure for Gaelic theatre in Scotland. Gaelic Patrons attend opening nights, behind-the-scenes events across our programme and get to the very heart of what we do.

Gaelic Patron – Option 1

£800 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£66 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Gaelic Patron – Option 2

£1000 per year

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

£83 per month

Close

Please consider adding Gift Aid to your donation, which is no extra cost to you if you are a UK taxpayer, but makes a big difference to us as a charity.

Keep up to date with National Theatre of Scotland