Three people holding model rockets in the air

Gaelic Programme

Gaelic

MAR A DH’FHAODAS SIBH AR CUIDEACHADH GUS DRAMA GAIDHLIG IONGANTACH A CHRUTHACHADH

Thigibh a-steach do bhuidheann de dhaoine brosnachail a tha a’ cur taic ri ar n-obair airson na Gàidhlig.

CARAIDEAN GÀIDHLIG

Tha caraidean math! Tha dàimh dlùth aig ar caraidean leinn. Airson ur cuideachaidh, gheibh sibh tairgsean speisealaichte air tiocaidean, cuirm bhliadhnail do Charaidean Gàidhlig agus fiosrachadh cunbhalach air obair ùr agus san amharc.

Individual Gaelic Friend
£45 per year

Gaelic Joint and Family Friends

£60 per year

Gaelic Best Friends

£90 per year

CEARCALL THABHAIRTICH GÀIDHLIG

Sgeama speisealaichte dhaibhsan a tha airson
pàirt nas motha a ghabhail ann an cur taic ri obair dràma Theatar Nàiseanta na h-Alba. Tha buill den chearcall Thabhairtichean againn a’ faotainn tlachd à raon de chothroman sònraichte a’ gabhail a-steach coinneachadh ris an sgioba chleasaichean is chruthachail air riochdachaidhean tarsainn a’ phrògraim againn.

Gaelic Benefactor

£500 per year

£41 per month

PÀTRANAN GÀIDHLIG

Buidheann bhrosnachail de luchd-taic. Bidh
pàirt mhòr aig na pàtranan Gàidhlig againn gar cuideachadh a’ tasgadh ann agus a’ cur taic ri luchd- ealain òg Ghàidhlig a tha a’ tighinn am bàrr, agus gar cuideachadh a’ togail bun-structar do dhràma Gàidhlig ann an Alba. Bidh Pàtranan Gàidhlig a’ frithealadh oidhcheannan fosglaidh, tachartasan nach eil nochdte tarsainn ar prògram agus a’ faighinn gu fìor chridhe na tha sinn a’ dèanamh.

Gaelic Patron

£1000 per year

£83 per month

If you’d like to find out more about the above membership opportunities, please contact Stella Litchfield at: stella.litchfield@nationaltheatrescotland.com