Rocket Post on Screen / Post Nan Rocaidean Air an Sgàilean

 

Rocket Post On Screen

July, 1934. The Western Isles. A small crowd stand on a beach and watch in amazement. Eccentric German scientist Gerhard Zucker tells them he wants to bring the world together.

The future is about communication.
The future is about connection.
The future is… ROCKETS!

Rocket Post is a fantastically fun story for families in English and Gaelic, packed with songs, charm and humour. It’s a tale of miscommunication, big ambitions and the joyous discoveries that happen when everything goes wrong.Special screening for the Mòd followed by a family drama workshop.

Filmed specially at performances on Harris, this is a ground-breaking collaboration with National Theatre of Scotland and The Space.

Rocket Post: A National Theatre of Scotland Production.
Stage Version: Written and directed by Lewis Hetherington with collaborators Ailie Cohen and MJ McCarthy, and movement director Kane Husbands.
Screen Version: Directed by Donald MacInnes. Originally commissioned by The Space.

#rocketpostonscreen

Rocket Post On Screen Workshop

What would your rocket do? How would it fly? Where would it go?

Stay with us after showing of Rocket Post On Screen to play with props and drama games to tell your very own rocket story.

The workshop will last 45 mins and take you through fun drama and storytelling techniques like you’ve seen used in the play.

A great opportunity to tell your stories in Gaelic but the workshop is led in both English and Gaelic, suitable for all levels.

It is open to all the family – all ages are welcome!

 

Am Post Rocaid air an Sgrion

An t-Iuchar 1934. Na h-Eileanan Siar. Àireamh bheag sluaigh nan seasamh air tràigh agus a’ coimhead le iongantas. Fear-saidheans neònach Gearmailteach ag innse dhaibh gu bheil e airson an saoghal a thoirt gu chèile.

Tha an t-àm ri teachd mu dheidhinn conaltradh.
Tha an t-àm ri teachd mu dheidhinn ceangal.
Th Tha an t-àm ri teachd mu dheidhinn … ROCAIDEAN!

Is e sgeul iongantach èibhinn do theaghlaichean ann am Beurla agus Gàidhlig a th’ ann am Post Rocaid, loma-làn òrain, geas agus àbhachd. ’S e sgeul a th’ ann de mhì-chonaltradh, àrd-amasan mòra agus foillseachaidhean aoibhneil a bhios a’ tachairt nuair a thèid cùisean ceàrr.

Sgrionadh sònraichte don Mhòd air a leantainn le bùth-obrach dràma teaghlaich.

Air fhilmeadh gu sònraichte aig gnìomhaidhean sna Hearadh, ’s e co-obrachadh a tha seo airson a’ chiad uair eadar Theatar Nàiseanta na h-Alba agus The Space.

Am Post Rocaid: Riochdachadh bho Theatar Nàiseanta na h-Alba.
Tionndadh Àrd-ùrlair: Sgrìobhte agus air a stiùireadh le Lewis Hetherington le co-obraichean bho Ailie Cohen agus MJ McCarthy, agus stiùiriche gluasaid Kane Husbands.
Tionndadh Sgriona: Air a stiùireadh le Dòmhnall MacAonghais. Air a choimiseanadh an toiseach le The Space.

#rocketpostonscreen

Bùth-obrach de Am Post Rocaid air Sgrion

Dè dhèanadh an rocaid agadsa? Ciamar a dheigheadh i air iteig? Càite an deigheadh i?

Fuirichibh còmhla rinn an dèidh an sgrionaidh de Am Post Rocaid air Sgrion tairson cluich le propaichean agus geamannan dràma agus gus ur sgeul rocaid fhèin innse.

Mairidh a’ bhùth-obrach 45 mionaid agus bheir i sibh tro dhràma spòrsail agus dòighean innse-sgeuleachd mar a chunnaic sibh air an cleachdadh san dealbh-chluich.

Cothrom fìor mhath air ur sgeulachdan innse ann an Gàidhlig ach bidh a’ bhùth-obrach air a stiùireadh ann an Gàidhlig agus Beurla, agus freagarrach do gach ìre.

Tha seo fosgailte don teaghlach air fad – agus fàilte ro gach aois!

 

Running Time:

60 minutes

Accessible performances available:

  • Wheelchair Accessible

Recommended Age Guide:

6+

Reviews

Cast

Creative team

VIDEOS

Loading playlist …

Rocket Post on Screen / Post Nan Rocaidean Air an Sgàilean was originally commissioned by The Space.

 

 

The National Theatre of Scotland reserves the right to alter casts, performances, seating or ticket arrangements.