A woman holds a large silver rocket above her head as it prepares to fly

Rocket Post On Screen

CCA, Glasgow; Online

October 2019

Overview

July, 1934. The Western Isles. A small crowd stand on a beach and watch in amazement. Eccentric German scientist Gerhard Zucker tells them he wants to bring the world together.

The future is about communication.

The future is about connection.

The future is… Rockets!

Rocket Post is a fantastically fun story for families in English and Gaelic, packed with songs, charm and humour. It’s a tale of miscommunication, big ambitions and the joyous discoveries that happen when everything goes wrong.

Special screening for the Mòd followed by a family drama workshop in Gaelic.

Filmed specially at performances on Harris, this is a ground-breaking collaboration with National Theatre of Scotland and The Space.

Rocket Post: A National Theatre of Scotland Production.

Stage Version: Written and directed by Lewis Hetherington with collaborators Ailie Cohen and MJ McCarthy, and movement director Kane Husbands.

Screen Version: Directed by Donald MacInnes. Originally commissioned by The Space.

Taisbeanadh le Tèatar Nàiseanta na h-Alba

POST NAN ROCAIDEAN AIR AN SGÀILEAN

An t-Iuchar, 1934. Na h-Eileanan an Iar. Tha grunn dhaoine nan seasamh air an tràigh ag èisteachd ris an neach-saidheans àraid Gearmailteach, Gerhard Zucker. Tha e a’ cur iongnadh orra leis na planaichean aige airson an saoghal a tharraing còmhla.

Planaichean airson conaltradh.

Planaichean airson ceanglaichean.

Planaichean airson … Rocaidean!

’S e sgeulachd spòrsail, shunndach airson teaghlaichean a th’ ann am Post nan Rocaidean, air innse ann am Beurla agus Gàidhlig. Làn òrain agus fealla-dhà, ’s e sgeul a th’ ann mu dheidhinn amasan àrda, ùpraid mhòr agus na rudan a tha sinn ag ionnsachadh nuair a tha cùisean a’ dol ceàrr.

Sgrionadh sònraichte airson a’ Mhòid, air a leantainn le bùth-obrach dràma airson teaghlaichean.

Air fhiolmadh aig taisbeanaidhean sònraichte sna Hearadh mar phàirt de cho-bhanntachd eadar Tèatar Nàiseanta na h-Alba agus The Space.

Rocket Post: Taisbeanadh Tèatar Nàiseanta na h-Alba

Air an àrd-ùrlar: Air a sgrìobhadh agus air a stiùireadh le Lewis Hetherington, le co-obrachadh bho Ailie Cohen agus MJ McCarthy agus an stiùiriche gluasaid, Kane Husbands.

Air an sgàilean: Air a stiùireadh le Dòmhnall MacAonghais. Air a choimiseanadh le The Space.

Cast

Creative team

Explore