Scenes for Survival | Dirlo - Am Fear Maireann | Dirlo - The Survivor

Latest

30 Jul 2020

News Story


Stuck shearing sheep on an isolated island, surrounded by the ocean with nothing to enjoy but the bad weather and the company of his childhood friend, a man laments his situation in messages back to his wife on the mainland. But soon unpleasant secrets begin to come to the surface, and their friendship might not last the storm. Daibhidh Walker features in a haunting Gaelic-language short from writer Iain Macrae, directed by Liz Carruthers.

Produced by National Theatre of Scotland, in association with BBC Scotland, Screen Scotland, BBC Arts’ Culture in Quarantine project and Theatre Gu Leòr, with support from Hopscotch Films.----

Air fhàgail a’ rùsgadh chaorach air eilean iomallach, agus air a chuairteachadh leis an fhairge gun nì ach an droch shìde agus cuideachd a charaid bho òige às am faigh e tlachd, tha fear a’ caoidh a shuidheachaidh ann an teachdaireachdan air ais gu a mhnaoi air tìr-mòr. Ach ann an ùine ghoirid, tha dìomhaireachdan mì-chneasta a’ tòiseachadh a’ tighinn chun an uachdair, agus dh’fhaodadh nach seas an càirdeas cho fada ris an stoirm. Tha Daibhidh Walker a’ nochdadh ann an dealbh-chluiche ghoirid dhrùidhteach ann an Gàidhlig bhon sgrìobhadair Iain MacRath, air a stiùireadh le Liz Carruthers.

Riochdaichte le Theatar Nàiseanta na h-Alba ann an co-bhonn le BBC na h-Alba, Sgrion Alba, pròiseact Cuarantain Cultar Ealain a’ BhBC agus Theatre Gu Leòr, le taic bho Hopscotch Films.

"I am delighted to be involved in the 'Scenes for Survival' project. It is vital that theatre continues to encourage reflection in challenging times and that artists continue to have a platform for expression of ideas."

Iain Macrae, Writer