Please wait...

Join our Friends scheme

Friends - campaign girls

And make the most of your national theatre

Find out more

What's On

May 2015
M T W T F S S

Work With Us

Current vacancies

Literary Assistant (Gaelic)

We are seeking a Literary Assistant (Gaelic) to support the work of the Literary Manager and Artistic Development Department. In addition, the successful candidate will be given a bespoke personal development plan. The Literary Assistant (Gaelic) will be embedded within the Artistic Development Department, contributing to all areas of activity.

Cuidiche Litreachail (Gàidhlig)

Tha sinn a’ sireadh Cuidiche Litreachail (Gàidhlig) gus taic a chur ri obair a’ Mhanaidseir Litreachail agus na Roinn Leasachaidh Ealanta. A thuilleadh air an sin, gheibh an tagraiche soirbheachail plana leasachaidh freagarraichte pearsanta. Bidh an Cuidiche Litreachail (Gàidhlig) air a shuidheachadh an taobh a-staigh na Roinn Leasachaidh Ealanta, agus a’ cur ris gach raon gnìomhachd.